Pravilnik o plačevanju članarine (1.9.2016)

ČLANARINE IN VADNINE ZA ŠD 3ŠPORT


Plačevanje letne članarine je obvezno za vse, ki so vključeni v vadbene programe Športnega društva 3ŠPORT, in sicer:

 • od 16. leta v višini 20eur
 • do 16. leta v višini 5eur.Letna članarina se poravna 1-krat letno (ob vpisu). Vsak novo pridruženi član, poravna letno članarino na prvi ali drugi vadbeni enoti.

 • Mesečno vadnino za vadbene programe je potrebno poravnati najkasneje do 10. v mesecu. Mesečna vadnina se poravna za tekoči mesec. V kolikor se vadba začne obiskovati v drugi polovici meseca, se vadnina poravna na prvi ali drugi obiskani vadbi.

 • Mesečno vadnino se plačuje pred ali po sami vadbeni enoti (v dogovoru z vaditeljem).

 • ZAMUDNINE:

  • V kolikor mesečna vadnina ni poravnana v za to določenem roku, se po tem roku izroči opomin. Če član vadnine ne poravna v naslednjem mesecu, se mu izda pisna prepoved za udeležbo v vadbenih programih (do plačila zapadlih obveznosti). V tretjem mesecu neplačanih zapadlih obveznosti, se članu prepove udeležba v vadbenih programih, njegovo mesto v skupini pa se sprosti in je na voljo drugim.

 • ZMANJŠANJE/OPRAVIČENOST PLAČILA VADNINE:

  • Članu se mesečna vadnina zmanjša za polovico, v primeru, da je vnaprej opravičeno odsoten na več kot polovici vadbenih enot (zaradi zdravstvenih razlogov: bolezen, poškodbe). O odsotnosti je potrebno obvestiti vaditelja.

  • Član je celotne mesečne vadnine opravičen v primeru, da je opravičeno odsoten na 90 % vadbenih enot.

  • Društvo v primeru zmanjšanega plačila vadnine, ne vrača denarja za že plačano vadnino, ampak se le-ta sorazmerno zniža v naslednjem mesecu.


  • Društvo v primeru opravičenost plačila vadnine, ne vrača denarja za že plačano vadnino, ampak se le-ta prenese v naslednji mesec.

  • Društvo v primeru kasnejših uveljavljan znižanj plačila, ne vrača mesečne vadnine za nazaj. • Mesečne vadnine posameznih programov so zapisane v ceniku. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cene določa in spreminja vodstvo društva, ki člane društva s cenikom in morebitnimi spremembami tudi predhodno seznani.

 • Vadnina se obračunava mesečno za določeno dolžino vadbenega procesa in se ne spreminja glede na število vadbenih dni v posameznem mesecu.